Breu Estatuts Ateneu Cutural i Social-Espai Solidari 2rius
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ ATENEU CULTURAL I SOCIAL -  ESPAI SOLIDARI  2 RIUS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Associació Ateneu cultural i social – Espai solidari 2 Rius es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

L’associació pretén crear i consolidar una xarxa d’ajuda entre les persones i per a elles, afavorint el desenvolupament de les seves potencialitats, per a la cobertura de les seves necessitats i per una relació sostenible amb l’entorn social i natural. Promocionant i aprofundint en les relacions comunitàries, la cohesió social i les seves identitats culturals i socials. Per tal de poder aconseguir aquest objectiu aprofundirà en la promoció de diferents accions socials, culturals i d’alternatives econòmiques que ho facin possible, coordinant les potencialitats, habilitats i coneixements dels veïns, professionals, artistes, comerciants i empreses amb participació si cal de les entitats i institucions existents.

Els fins de l’associació són entre d’altres:

1. Creació, gestió i coordinació d’un Banc del Temps on intercanviar serveis i/o formació  i coneixement amb el temps com a moneda de canvi, per a recuperar un model tradicional i just socialment que ha tingut una permanència fins als nostres temps,  per el qual els nostres avantpassats vàrem viure sense transaccions econòmiques. En plantegem poder avançar en l’intercanvi de bens traduïts a aquesta moneda de canvi en temps. Com a fi primerenc és plantegen la modificació de l’actual sistema econòmic que descansa en un injust intercanvi de bens i serveis, de tal manera que incidirem en la recerca de sistemes substitutoris de la moneda estandarditzada i afectada per tot tipus d’atacs a la seva estabilitat i valor de canvi.

2. Tot tipus d’accions formatives, de divulgació i  promoció del coneixement en les seves diferents modalitats per la millora les condicions de vida i treball dels seus associats i la població en general amb uns principis de col·laboració, solidaritat, reciprocitat i foment d’un nou sistema de relacions vessat en l’aprofitament dels recursos humans, la seva identitat, habilitats, personalitat, sense pretendre treure redit més enllà del just reconeixement per a poder viure i tenir resolt les necessitats més bàsiques.  .

3. La dinamització comunitària per mitja dels mecanismes adients que promoguin la cohesió social i les relacions veïnals, enfortint els valors de la solidaritat, reciprocitat i sentiment de col·lectivitat. Per això també crearen les eines i recursos per aplegar a professionals, artesans, artistes, i aquelles persones que fruit de les seves especials habilitats necessiten marcs de treball i coordinació per millorar les seves condicions i ofertes de serveis i productes.

4. La promoció d’accions i projectes per aconseguir diferents formules d’ocupació, millorar las competències professionals i aconseguir que els seus associats i els col·lectius als quals s’adreça tinguin tot un seguit de alternatives i eines amb la finalitat descrita.

5. El foment i promoció del  coneixement històric, cultural i social referent a la  localitat de Dosrius i del seu entorn més proper antic i modern. Per aconseguir-lo és fomentarà tot tipus d’accions i serveis que ho facilitin.

6. Aprofundiment, estudi i manteniment dels costums, tradicions i activitats del mon rural mitjançant  tot tipus d’accions que puguin afavorir el seu aprofitament i la seva implementació en la societat moderna actual amb respecte i afavorint la seva permanència, tot tenint si cal en comte aspectes de la societat moderna que lo pugui afavorir..

7. La defensa del interès comú i dels bens i coneixement popular, així com la promoció i protecció dels diferents col·lectius existents i les persones del municipi de Dosrius, en especial una mirada focalitzada en la gent gran, els discapacitats i aquells que per les seves característiques siguin més vulnerables amb especial risc de desemparament i d’exclusió social.

8. Foment i promoció d’accions envers els infants, adolescents i joves que facin possible la seva participació transversal des de l’àmbit educatiu, de lleure amb el comunitari i de compromís social envers els objectius i finalitats que promou l’associació, enfortint la seva capacitat d’autonomia, independència i gestió de les seves activitats amb el suport que calgui. Per aquesta finalitat enllestiren tot tipus d’accions, relacions i coordinacions amb pares, mestres, professional i tècnics que mantenen una relació quotidiana i regular en els diferents camps de la vida diària.

9. La divulgació i informació de totes les seves accions, projectes, línies de treball i les experiències  mitjançant sistemes plurals amb diversos suports com radio, televisió, premsa escrita, edició llibres, internet, xarxes socials, mòduls educatius, tallers gràfics, i d’altres que ho faci possible.

10. Com a finalitat fonamental, a més de poder crear i orientar cap un model social que descansi en altres mecanismes de justícia social front al insaciable model econòmic actual que solament  promou descompensacions en els essers humans, la nostra associació es planteja diferents accions que facin possible evitar la desafecció de lo polític, la vida i el interès públic. Per això és proposa generar un treball comunitari amb objectius participatius que fomenti el apropament al sistema democràtic actual, tot incidint en les accions i suggerèncias envers les institucions públiques locals, comarcals, comunitat autònoma i govern central.

11. Oferir qualsevol altre servei o activitat que estigui relacionat amb la finalitat de l’associació.Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza entre d’altres les activitats següents:

1. Crear una base de dades amb els socis/es que vulguin participar tant als projectes com al Banc del temps i que compleixin els requisits per tal d’ordenar la informació de les ofertes i les demandes de serveis i/o formació i poder-les posar a l’abast. Per això és crearà una pàgina web per posar a l’abast dels socis/es la informació de demandes i ofertes de l’associació i del Banc del temps, a on podent veure la informació necessària de forma fàcil i entenedora. La dita web facilitarà d’altres informacions i serveis que responguin als objectius i finalitats que te estatutàriament.

2. Com associació ens plantegem acollir-nos a les convocatòries d’ajuts a projectes i funcionament per entitats socials, culturals , educatives i d’altres relacionades amb el objecte i finalitats, tant del sector privat com del públic en els seus diferents nivells territorials. Per això podríem promoure accions de contractació, incentivació i convenis per els col·lectius i persones a les quals dirigim les  nostres activitats estatutàries.
 
3. Informar als infants, joves i gent en general del municipi de Dosrius que practiquin alguna activitat artística i cultural sobre l’existència de l’associació per recollir demandes i necessitats sobre espais per exposar, publicar o exhibir la seva activitat. L’associació utilitzarà el contacte amb altres associacions municipals, el punt d’informació jove i altres entitats per donar a conèixer l’associació.


4. Organitzar concerts, exhibicions, exposicions, o altres activitats que ens proposin incidint en els infants i els joves interessats en mostrar la seva activitat artística tant en el municipi de Dosrius com fora d’ell actuant com a dinamitzadors per a la seva realització.

5. Promoció i adaptació d’ un espai polivalent soci cultural al centre de la localitat de Dosrius de fàcil accés, per tal d’aconseguir un hotel o Ateneu Popular d’entitats i col·lectius. Aquests espai disposarà dels mitjans necessaris per desenvolupar aquelles activitats artístiques, culturals, socials i d’altre tipus amb uns mínims de recursos, que podrà ser gestionat por una promotora ciutadana.

6. Participar en fires, jornades, congressos etc. per informar sobre l’associació, captar socis i recaptar fons per cobrir les despeses que generin la realització d’activitats i projectes de l’associació.

7. Condicionar  espais que podran ser de l’associació, llogats o cedits per a la  implantació d’ horts ecològics cultivant els socis/es productes de la terra de temporada, organitzant tots els processos de cultiu fomentant el contacte amb la natura, l’autoconsum, l’afició a l’hort i la producció de producte natural. Afavorir altres accions d’aprofitament eficient i respectuós amb el medi natural amb criteris d’equilibri i sostenibilitat.

8. La creació per si mateix com associació o per mitja d’unions amb altres persones i/o entitats de un centre d’estudis del coneixement popular i de les Ciències Socials que a la seva vegada estigui coordinat i en relació amb d’altres localitats i institucions del àmbit relacionat. Promoció d’un museu etnològic local i de les accions que ho facin possible, tant en solitari com trobant fórmules conjuntes amb d’altres persones físiques o jurídiques, mitjançant sistemes de patronat, federació, o similar.

9. Per desenvolupar les finalitats relacionades amb la promoció de l’ocupació, competències professional i poder donar alternatives i eines a les mateixes, es promourà  un espai propi, cedit o compartit amb d’altres entitats o institucions per a dinamitzar-lo, si fos necessari es promouran organismes o recursos conveniats i/o d’actuació pròpia.

10. Promoure la casa de la solidaritat , la xarxa local de valors,  i el de la memòria històrica, amb un espai de divulgació i de punt de trobada de aquelles persones que tenen una especial preocupació pels fenòmens de discriminació, desigualtats i de vulneració de drets civils. Per tal motiu plantegem actuar amb la comunitat educativa, de la salut, i del teixit social i cultural local per a des de la infància primerenca fins a la gent gran es divulguin tots tipus de bones practiques que facin possible aquestes accions.

11. Foment del debat, reflexió i aprofundiment en els mecanismes de participació social, política i cultural per possibilitar una actitud critica, una aproximació a la millora de les relacions Inter socials, d’aprofundiment en els elements de funcionament democràtic. Per això és promou un espai compartit d’idees, generador de valors i promotor del sentit democràtic.No hay comentarios:

Publicar un comentario