jueves, 8 de marzo de 2012

La meva hora per la teva hora

Intercanvia hores i activitats amb els teus veïns.
Quan el temps és diners, sembla moralment just estalviar temps, sobretot si és el nostre.


A qui va dirigit?
Aquest Banc de Temps està dirigit a totes les persones interessades en intercanviar coneixements o petits serveis de manera individual.

Per a què serveix?

Els beneficis personals són obvis, tots podem rebre alguna cosa d'algú que estigui disposat a oferir a canvi que oferim alguna cosa, sense la intermediació dels diners.
Però també rebem altres beneficis com a veïns, també serveix per:
Conèixer i apropar-nos a altres persones de les que podem rebre i oferir alguna cosa.
Tenir actituds positives de cooperació, comunicació i solidaritat amb els nostres veïns.
Millorar la percepció de "Comunitat" en què vivim.
Participar en construir una ciutadania amb valors de bon veïnatge, confiança en els altres i solidaritat davant l'individualisme i aïllament.

Com funciona?
La unitat d'intercanvi i de valor és l'hora, independentment del servei que s'ofereixi o rebi.
En aquest Banc, el temps és la riquesa principal i per tant la unitat de valor. Totes les habilitats tindran el mateix valor, és a dir, tot val el temps que es triga a fer-ho.
Per exemple: Carlos arregla la meva nevera, jo dono classes d'anglès a Teresa, Maria acompanya a l'escola a la filla de Carlos.

Què puc aportar?
Tots tenim alguna cosa per oferir i petites necessitats cada dia.
Les coses que podem oferir als altres les tenim cada un, encara que de vegades no som conscients que aquests coneixements poden servir als altres.
Ens pot inspirar pensar en:

- Les habilitats pròpies.
- Coses que "se'ns donen bé".
- Experiència professional en un o diversos camps.
- Coneixements personals en algun tema.
- Som "experts" en ...
- Coses que ens agrada molt fer ("hobbies").

També hi ha petits serveis que es poden oferir per als quals no cal tenir molts "coneixements" però que poden ser de molta utilitat en moments puntuals per als altres, com acompanyar a altres persones, cuidar nens, passejar gossos, etc.

A què em compromet?
A oferir algun servei que pugui ser útil als altres ia demanar algun que les altres persones ofereixin, és a dir, a intercanviar una part del nostre temps lliure.
A acceptar les normes de funcionament.

Vinga anima't i comparteix amb els altres les teves habilitats!
Informació i pre-inscripcions:

Telf.: Silvestre Moreno: 639349603
Telf.: Loren Pacheco: 645930581


Mi hora por tu hora
Intercambia horas y actividades con tus vecinos.
Cuando el tiempo es dinero, parece moralmente justo ahorrar tiempo, sobre todo si es el nuestro.

¿A quién va dirigido?
Este Banco de Tiempo está dirigido a todas las personas interesadas en intercambiar conocimientos o pequeños servicios de manera individual.

¿Para qué sirve?
Los beneficios personales son obvios, todos podemos recibir algo de alguien que esté dispuesto a ofrecerlo a cambio de que ofrezcamos algo, sin la intermediación del dinero.
Pero también recibimos otros beneficios como vecinos, también sirve para:
Conocer y acercarnos a otras personas de las que podemos recibir y ofrecer algo.
Tener actitudes positivas de cooperación, comunicación y solidaridad con nuestros vecinos.
Mejorar la percepción de "Comunidad" en la que vivimos.
Participar en construir una ciudadanía con valores de buena vecindad, confianza en los otros y solidaridad frente al individualismo y aislamiento.

¿Como funciona?
La unidad de intercambio y de valor es la hora, independientemente del servicio que se ofrezca o reciba.
En este Banco, el tiempo es la riqueza principal y por tanto la unidad de valor. Todas las habilidades tendrán el mismo valor, es decir, todo vale el tiempo que se tarda en hacerlo.
Por ejemplo: Carlos arregla mi nevera, yo doy clases de inglés a Teresa, Maria acompaña a la escuela a la hija de Carlos.

¿Que puedo aportar?
Todos tenemos algo para ofrecer y pequeñas necesidades todos los días.
Las cosas que podemos ofrecer a los demás las tenemos cada uno, aunque a veces no somos conscientes de que esos conocimientos pueden servir a los demás.
Nos puede inspirar pensar en:
 

- las habilidades propias.
- cosas que "se nos dan bien".
- experiencia profesional en uno o varios campos.
- conocimientos personales en algún tema.
- somos "expertos" en ...
- cosas que nos gusta mucho hacer ("hobbies").

También hay pequeños servicios que se pueden ofrecer para los que no hay que tener muchos "conocimientos" pero que pueden ser de mucha utilidad en momentos puntuales para los demás, como acompañar a otras personas, cuidar niños, pasear perros, etc.

¿A qué me compromete?
A ofrecer algún servicio que pueda ser útil a los demás y a pedir alguno que las demás personas ofrezcan, es decir, a intercambiar una parte de nuestro tiempo libre.
A aceptar las normas de funcionamiento.

¡Venga anímate y comparte con los demás tus habilidades!

Información y pre-inscripciones.


Telf.: Silvestre Moreno: 639349603
Telf.: Loren Pacheco: 645930581 

Formulari d'Alta
No hay comentarios:

Publicar un comentario